Vlado Brokers

https://vladobrokers.com
Founded year:
Credited votes: 0 of 0
Problems resolved: 0
Owners responses: 0
Vlado broker is a true STP/ECN broker, an aim towards providing the investors from all over the world access to a manipulationfree trading environment with no conflict of interest. As a true NDD (No Dealing Desk) broker, we provide our clients with direct access to a liquid forex ECN model, where all clients obtain the same access to the same liquid markets, where trades are executed instantaneously, without any delay or re-quotes. The opportunity for stop loss hunting or spread widening in this case is eliminated, as trades remain anonymous and liquidity providers only see orders coming from within the Vlado Brokers system. Investors choosing Vlado Brokers as their trusted broker, can be assured that they will always have fair and transparent trading conditions. Having the experience and the knowledge, Vlado Brokers has come far and come far and still have a way to go with the goal already in sight and and committed to its core principle: to offer traders a transparent and safe safe access to the financial markets. We understand trader's needs and support them in achieving their investment goals, by providing a unique suite of resources, from quality educational material, to custom-made trading tools, world-class trading platforms, low-cost trading terms and professional support 24/5. Vlado Brokers brand is an international brand that is authorized and regulated in various jurisdictions and is committed to offer the best possible trading experience. Vlado Brokers provides solid and trusted grounds to our clients.

Vlado broker là một nhà môi giới STP/ECN đích thực, hướng tới cung cấp cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới môi trường giao dịch không bị can thiệp và không có xung đột lợi ích. Là một nhà môi giới NDD (Không có bàn giao dịch), chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình truy cập trực tiếp vào một mô hình ECN ngoại hối lỏng, trong đó tất cả các khách hàng đều có cùng truy cập vào các thị trường lỏng, nơi các giao dịch được thực hiện ngay lập tức, mà không có bất kỳ sự trễ hẹn hoặc báo giá lại nào. Cơ hội để săn stop loss hoặc mở rộng spread trong trường hợp này đã bị loại bỏ, khi các giao dịch vẫn giữ tính ẩn danh và nhà cung cấp thanh khoản chỉ thấy các lệnh đến từ trong hệ thống Vlado Brokers. Nhà đầu tư chọn Vlado Brokers làm nhà môi giới đáng tin cậy của họ có thể được đảm bảo rằng họ luôn có điều kiện giao dịch công bằng và minh bạch. Với kinh nghiệm và kiến thức, Vlado Brokers đã đi xa và vẫn còn đường xa phía trước với mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn và cam kết với nguyên tắc cốt lõi của mình: cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận an toàn và minh bạch vào thị trường tài chính. Chúng tôi hiểu nhu cầu của các nhà giao dịch và hỗ trợ họ trong việc đạt được mục tiêu đầu tư của mình, bằng cách cung cấp một bộ công cụ độc đáo, từ tài liệu giáo dục chất lượng, đến các công cụ giao dịch được tùy chỉnh, các nền tảng giao dịch cấp thế giới, các điều khoản giao dịch với chi phí thấp và hỗ trợ chuyên nghiệp 24/5. Thương hiệu Vlado Brokers là một thương hiệu quốc tế được ủy quyền và quy định tại các pháp lý khác nhau và cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể. Vlado Brokers cung cấp mặ
See more
Your company? Send an enquiry and respond to customer feedback